Upplevelsen av aktivitetsbalans och mening i vardagen hos studenter som är förmän inom nationslivet vid Lunds universitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Nationerna i Lunds profilerar sig med att kunna bidra till mening och välmående i en studenternas liv utanför deras studier. Förmän är studenter som väljer att ha en ansvarspost inom nationen. Ohälsan i Sverige har ökat hos studenterna, därför är det viktigt att undersöka vad som kan bidra till välbefinnande och meningsfullhet. Syftet: Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av aktivitetsbalans och mening i vardagen hos studenter som är förmän inom nationslivet vid Lunds universitet. Metod: Fyrtio förmän från olika nationer svarade på två enkäter; OVal-pd och OBQ11 i en tvärsnittsstudie. Resultat: Undersökningsresultatet från OVal-pd visade att studenterna som var förmän skattade sina värdeupplevelser högt. De flesta förmännen skattade sin upplevelse av aktivitetsbalans som varken hög eller låg. Män upplevde något högre aktivitetsbalans än kvinnor. Sammanfattning: Studenter upplever att det är meningsfullt att vara förman. Studenter som är förmän upplever sin aktivitetsbalans som varken hög eller låg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)