Miljön i förskolan : möjligheter och begränsningar för barns utveckling och lärande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

Sammanfattning: Detta examensarbete utgår från syftet att lyfta fram faktorer som bidrar till en förbättrad förskolemiljö för barn och vuxna att vistas i, samt gynnar barns utveckling och lärande. Sociokulturell teori utgör examensarbetets teoretiska ramverk, detta för att vi ansåg att teorin speglar vikten av barns interaktioner med andra, såväl barn som vuxna, som kan bidra till utveckling och lärande. Studiens valda metod är en systematisk litteraturstudie. Fokus har varit på att mer ingående studera kritisk granskad forskning som berör det valda fokusområdet. Med stöd av deduktiv analys har litteraturstudien givit konkret förståelse för att det finns gynnsamma som missgynnsamma faktorer vad gäller förskolemiljö.  Det övergripande resultatet visar på vikten av ett engagerat och intresserat samarbete mellan barn och vuxna i förskolans samtliga aktiviteter. Genom att få vara delaktiga och ha inflytande så stimuleras samtliga till att utvinna ny kunskap och erövra nya färdigheter oavsett tidigare kompetens. De interaktioner som uppstår vid sociala samspel och kommunikation bidrar till att öppna upp för att se miljön och världen ur nya perspektiv och infallsvinklar, vilket sedan möjliggör utveckling och lärande i betydelsefulla och meningsskapande situationer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)