Lärande genom resonemang för problemlösning i matematikundervisning i skolår 7-9

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Jessica Mao; Fanny Nilsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Matematisk problemlösningsförmåga är en av de förmågor som matematikundervisning på högstadiet ska utveckla hos eleverna. Vår erfarenhet är att detta är en förmåga som många elever känner vånda inför och upplever som svårt. Denna kunskapsöversikt fokuserar hur lärare på olika sätt kan ge elever stöttning för att hjälpa dem att utveckla sin matematiska problemlösningsförmåga. Frågeställningen är följande; hur kan lärare skapa förutsättningar för problemlösning vid helklassdiskussioner, grupparbeten och individuellt arbete? Information har inhämtats genom en systematisk informationssökningsprocess, olika kombinationer av sökord användes i databaserna ERIC via EBSCO, ERC och SwePub. De systematiska sökningarna kompletterades med kedjesökningar från de artiklar som identifierats. Kunskapsöversikten omfattar 10 granskade arbeten. Resultatet visar att lärare kan hjälpa elever till förbättrad matematisk problemlösningsförmåga genom att synliggöra och undervisa om olika strategier som elever kan använda vid matematiska problemlösningsuppgifter. Vidare indikerar resultaten att uppgifter av typen ”rika problem” är lämpliga vid arbete med att utveckla elevers problemlösningsförmåga. Att undervisningen är välplanerad och organiserad samt innehåller undervisning om metakognitiva strategier främjar elevers utveckling av problemlösningsförmåga. Vidare framkommer det i resultatet att läraren bör ta en frågande lärarroll för att hjälpa eleverna att utveckla problemlösningsstrategier. Vi anser även att det relationella perspektivet är viktigt för en lärandefrämjande undervisning om matematisk problemlösning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)