Marknadsstrategi för lead generation : En studie om digitala marknadsstrategier och dess effekt på marknadsleads

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel:                                 Marknadsstrategi för lead generation: En studie om digitala marknadsstrategier och dess effekt på marknadsleads Nivå:                                 C-uppsats, kandidatexamen i Företagsekonomi Författare:                        Anna Pettersen och Emma Ståhl Handledare:                     PhD Agneta Sundström Examinator:                     PhD Lars-Johan Åge Datum:                             2014-Juni Syfte:                                Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur företag planerar, tillämpar och utvärderar strategier för digital marknadsföring med avsikt att generera leads. Metod:                              Flerfallstudien är av kvalitativ karaktär. Empirin samlades in genom en primär datainsamling av tio semistrukturerade intervjuer utförda på tio olika företag med verksamhet inom svenska IT-industrin. Genom ett rutnät har vi kodat och analyserat insamlad primär data för att finna teman och mönster som mynnade ut i en kärnkategori; Effekt. Resultat & slutsats:        Studien visar att de medverkande respondenterna anser att lead generation och digital marknadsföring är viktiga områden för deras företag. Respondenterna väljer att basera sin planering för marknadsstrategier på intuition och tillämpar strategier genom ”trial and error”. Vidare lägger respondenterna sparsamt med tid på att utvärdera sina strategier. Studiens bidrag:              Studien bidrar till en ökad förståelse för vilken effekt företagens planering, tillämpning och utvärdering av digitala marknadsstrategier har på lead generation. Fortsatt forskning:          Vi föreslår att fortsatt forskning undersöker hur mycket affärssamarbeten mellan företag påverkas av kulturella skillnader, och vad företagen kan göra för att undvika problem kopplat till detta. Nyckelord:                       Digital marknadsföring, Marknadsstrategier, Digitala verktyg, Lead generation, Marknadsleads, Business-to-business

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)