Mönstersimulering av kamouflage : Framtagning av metodik för virtuell utvärdering av visuell maskeringsförmåga

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Industriell teknik

Sammanfattning: Saab Barracuda utvecklar och tillverkar avancerade kamouflagesystem för skydd mot upptäckt och identifiering genom signaturanpassning. Signaturanpassning är en grundläggande del av taktiska strategin för militära styrkor och uppnås genom att reducera kontrasten mot bakgrunden för ändamålsenliga våglängdsområden inom det elektromagnetiska spektrumet. I det visuella området reduceras signaturskillnader främst genom färger och mönster, vilket anpassas till målets taktiska miljö. För att kunna optimera kamouflage är det viktigt att kunna utvärdera och bedöma de olika inverkande egenskapernas effektivitet när det kommer till att reducera ett objekts signatur, vilket syftar på de egenskaper som karaktäriserar ett objekt och särskiljer den från dess omgivning. Konventionellt sett görs detta genom studier i fältmiljö. Metoden ger en verklighetsförankring men kombinationen av olika objekttyper, terränger, taktiska avstånd och miljörelaterade parametrar gör utvärderingsmomentet snabbt till en tids- och resurskrävande process. Syftet med arbetet är att ta fram en metod för virtuell utvärdering av kamouflage visuella maskeringsförmåga som bidrar till att göra framtagningen mer tids- och resurseffektiv. Tillvägagångssättet består av dokumentstudier i kombination med simuleringsstudier. Metodiken efterföljer Design research methodology (DRM) som syftar till att ge en förståelse för processer samt utveckla stöd för att förbättra eller optimera dem. Resultatet från studien bildar sammantaget med en metod för att virtuellt kunna utvärdera mönster. En 3D modell av kamouflagenätet har tagits fram och en metod för insamling av 2D bilder av terränger beskrivs. Metoden möjliggör utvärdering av maskeringsförmågan hos kamouflage på olika observationsavstånd och betraktningsvinklar där byte av mönster och bakgrunder med enkelhet kan utföras. Soldata kan anpassas till bilden för att erhålla ett visuellt, realistiskt resultat. Utvärdering görs i programmet Adobe Dimension och modellen har skapats i Autodesk 3ds Max. Inställningar för att efterlikna det fysiska nätets mekaniska samt spektrala egenskaper approximativt togs fram genom att subjektivt jämföra den optiska konstrasten mellan simulering och foto. Resultatet presenterades för forskning- och utvecklingsavdelningen på Saab Barracuda med 14 personer närvarande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)