Att köpa tid : En studie av subjektiva attityder förmedlade av tre matkasseföretag genom text på hemsidor

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Författare: Helena Andersson; [2012]

Nyckelord: språk; mat; livsstil; livsmedel; appraisal; SFG; normer;

Sammanfattning:

Denna undersökning har som avsikt att ta reda på om åsikts- och beteendeförslag runt mat och livsstil förmedlas via texter tillhörande tre företag som säljer matkassar med recept och ingredienser för middagar till ett visst antal personer i en vecka via sin hemsida. Metoden som används är textanalysmodellen Appraisalsom fokuserar subjektiva attityder i text. Studien utgår från en konstruktivistisk språksyn där social praktik och språk anses sammanlänkade. Resultatet visar att matkasseföretagen antyder att individen inte kan påverka eller lastas för tidsbrist i vardagen och att medvetenhet i matfrågor anses viktigt, specifikt hur mat ska betraktas definieras dock endast i vaga och allmänna beskrivningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)