Värdepedagogik och hur det kommer till uttryck på rasten : En observation- och intervjustudie av lärares uppfattningar och förhållningssätt till skolans värdegrund på elevernas rast

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att synliggöra förhållningssätt som lärare har till skolans      värdegrundsuppdrag på elevernas raster, samt hur de arbetar för att synliggöra skolans värdegrund. Denna undersökning baseras på sex informanter som observerats och intervjuats. Vi fann tre pedagogiska förhållningssätt som lärare intar under rasten, medveten-, partiell- och aningslös värdepedagogik. Medveten värdepedagogik innebär att läraren är medveten om sina handlingar och att dennes agerande grundar sig i försöka få eleverna att träna in värden i aktiviteter och lekar. Partiell värdepedagogik innebär att läraren är med och förmedlar värden till eleverna om situationen kräver det, dessa lärare är passiva i sin värdeförmedling tills det uppstår en situation eller händelse som anses som avvikande. Aningslös värdepedagogik innebär att lärare inte engagerar sig för att förmedla några värden överhuvudtaget, utan bara vistas på elevernas raster, men låter eleverna agera och handla utan att sätta regler eller ramar för hur eleverna förväntas eller bör uppträda. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)