Ritualiserad idoldyrkan på nätet : En studie om unga kvinnors upplevelser av att följa influencers på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

Sammanfattning: Detta examensarbete behandlar unga kvinnors upplevelser och identifikationskänslor av att följa influencers på Instagram, där fokus ligger på att analysera det rituella beteendet som sker i samband med användandet av det sociala mediet.  Studiens syfte är att besvara följande frågeställningar: Hur påverkas unga kvinnor av influencers på Instagram? Kan fenomenet influencers på Instagram liknas vid en modern form av religion då det dels inkluderar rituella beteenden och dels innebär ett slags dyrkan där unga kvinnor tillskriver influencers en idolstatus som de vill identifiera sig med?   Teoretisk utgångspunkt för studien är olika psykologiska teorier kring människans behov och beteenden, som ligger inom ramen för religionspsykologi. Tidigare forskning inom området behandlar studier kring sociala medier, idoldyrkan, rituella beteenden, samt vad religion är eller gör.    Metoden som används är en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod, där materialet inhämtas från fem mailintervjuer, 25 enkäter, observationer, samt tidigare forskning kring ämnet. Materialet analyseras med hjälp av tidigare forskning, de teoretiska perspektiven och begreppen influencers, religiösa ledare, idoler och religion. Resultatet delas in i olika teman: Hur unga kvinnor påverkas av influencers på Instagram, idoldyrkan kring dem och om fenomenet influencers på Instagram kan liknas vid en modern form av religion.   Studien visar att samtliga respondenter känner till fenomenet influencers och att de någon gång aktivt har följt en sådan. Resultatet är inte entydigt, men visar att respondenterna i högre eller lägre grad blir påverkade av influencers uppdateringar på Instagram. En slutsats är att en jämförelse kan göras mellan respondenternas relation till influencers och idoldyrkan, samt att vissa individers användande av Instagram kan liknas vid en modern form av religion, där religiösa funktioner uppfylls. Nyckelord: Flöde, Idoldyrkan, Influencers, Instagram, Religion, Rituellt beteende och Sociala medier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)