Föräldraskap hos adopterade föräldrar : Adoption som en livslång process

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om adoption utifrån identitet och anknytning och fokuserar på hur föräldraskap påverkas av dessa faktorer. Syftet är att undersöka hur internationellt adopterade vuxna upplever sitt föräldraskap och hur detta påverkas i förhållande till identitetsutveckling och anknytning. Tidigare forskning har visat att det inte finns endast ett sätt att uppleva adoption på, utan erfarenheter skiljs åt från individ till individ. Det har visat sig finnas ett begränsat utbud av forskning av ämnet adoption och föräldraskap och där resultatet varierat. Uppsatsen utgår ifrån en kvalitativ metod, då denna anses som mest passande för att kunna ta del av intervjupersonernas egna erfarenheter och tankar kring föräldraskap som adopterade. Materialet är insamlat genom semistrukturerade intervjuer från sex individer som blivit adopterade till Sverige och materialet har sedan analyserats utifrån en tematisk analysmetod. Resultatet visar att adoption har påverkat adopterade individers föräldraskap på så sätt att utseendemässiga likheter och att ha samma blod är av stor betydelse, samt upplever större kontrollbehov och separationssvårigheter. Det framkommer även att adopterade inte kan tänka sig att adoptera själva, vilket förklaras med att det inte anses vara enligt barnets bästa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)