Framgångsfaktorer för att upprätthålla verksamheten genom remote work : En fallstudie om användning av remote work under coronapandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: År 2020 kom ett nytt influensavirus kallat coronaviruset (Covid-19) som spreds och utvecklades till en pandemi. Detta skapade ett behov av beredskap hos verksamheter i form av alternativa lösningar till kontorslokaler för att kunna skydda sina anställda och samtidigt upprätthålla verksamheten. En strategi för detta är remote work (i.e. distansarbete) som innebär att de anställda jobbar hemifrån eller på annan plats än det fasta kontoret. Mycket av tidigare forskning gällande en framgångsrik användning av remote work, utgår från situationer där endast delar av verksamheten arbetar remote med ändamålet att generera positiva effekter för företag och individ. För att få en bättre förståelse för en fullständig användning av remote work med ändamålet att upprätthålla verksamheten, har en fallstudie genomförts på ett Uppsalabaserat företag som gick från kontorslokaler till remote work i hela organisationen med bara någon dags varsel. Studien syftade till att bidra med kunskap kring framgångsfaktorer för användning av remote work, där hela organisationen går remote för att upprätthålla verksamheten. För att undersöka studiens frågeställningar genomfördes en litteraturgenomgång som genererade ett teoretiskt ramverk, bestående av sju grupper av tidigare funna framgångsfaktorer för remote work. Ramverket användes som grund för en kvalitativ intervjustudie följt av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av studien visade att fyra tidigare funna framgångsfaktorer hade stöd i empirin, två hade delvis stöd medan en inte hade något stöd. Vidare framkom det två nya framgångsfaktorer i fallet. Framtida forskning bör pröva faktorerna som en modell, samt i andra typer av organisationer för att validera faktorerna vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)