Compassion Satisfaction : En källa till kraft

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Vård av god kvalité innebär vård där sjuksköterskan känner medlidande med patienten och upplever inre tillfredställelse av att göra det. Det är sjuksköterskor och patienter eniga om. Sjuksköterskor som inte lyckas uppleva compassion satisfaction kan hamna i ett tillstånd som heter compassion fatigue vilket är ett tillstånd som har sin grund i höga påfrestningar som uppstår i arbetet. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att hitta kraft av att vårda. Metod: En allmän litteraturöversikt genomfördes på två kvantitativa artiklar och elva kvalitativa artiklar. Analysen genomfördes enligt Friberg. Resultat: Resultatet visade på flera olika faktorer som leder till känslan av glädje och motivation i yrket som sjuksköterska. Fyra olika kategorier uppenbarades: mellanmänsklig bekräftelse, moralisk tillfredställelse, existentiell tillfredställelse, professionellt erkännande och utveckling. Kategorierna beskriver källor till tillfredställande och till kraft att fortsätta inom professionen. Exempel på dessa faktorer är: att få chans att göra skillnad för patienten, att kunna vara autonom och att få bekräftelse från arbetskollegor och ledningen. Slutsats: Sjuksköterskor kan finna kraft i att vårda dock finns det även sjuksköterskor som inte lyckas uppleva compassion satisfaction. Mer kunskap om compassion satisfaction kan gynna sjuksköterskor i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)