En kvalitativ undersökning om högstadieelevers lärandesätt inom matematiken

Detta är en M1-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

Sammanfattning: I och med att det finns olika elever med olika behov behöver läraren använda sig av olika undervisningsmetoder, så kallad individanpassad undervisning. Ett möjligt tillvägagångssätt för att kunna hitta metoder som fungerar bra eller mindre bra i lärandet enligt denna studieär att lyssna på elevernas upplevelser i matematiklärandet. Syftet med denna studie är att analysera hur eleverna i årskurs 9 på en högstadieskola upplever sitt lärande i matematik och hur de blir motiverade till att fortsätta lära sig. I studien undersöker jag vad eleverna tycker om olika inlärningssätt samt hur läraren ska agera om en metod fungerar bra eller mindre bra för eleverna. Denna kvalitativa studie har med hjälp av semistrukturerade frågeställningar till olika elevgrupper visat att eleverna upplever matematiklärandet på olika sätt beroende på vilken kunskapsnivå de har i ämnet. Utifrån elevernas upplevelser har studien visat vilkeneller vilka metoder som fungerar bra för vilken eller vilka elevgrupper och varför. Det har funnits lågpresterande elever, elever som har godkänt i ämnet och sista gruppen med elever som behöver utmanas på lektionerna. Eleverna har intervjuats i respektive grupp. Enligt elevernas svar på intervjuerna har studien också visat att det oftast finns yttre motivationer,exempelvis betyget som motiverar eleverna till att lära sig matematik. Eleverna har påpekat olika inlärningsmetoder som fungerar bra i lärandet, bland annat betydelsen av grupparbeteunder lektionerna. Grupptrycket som kan ha påverkat elevernas svar på intervjuerna hade jag inte tagit hänsyn till innan jag valde fokusgrupp som metod för intervjuerna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)