Går det att bygga ett klimatneutralt sjukhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Sammanfattning: Enligt senaste IPCC-rapporten står världen inför ett stort klimatproblem. Flera organisationer arbetar aktivt på en global och nationell nivå för att bromsa in klimatförändringarna. Strävan mot klimatneutralitet är redan idag högst relevant inom byggnadssektorn för att nå målet om ett klimatneutralt samhälle år 2045. Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten att bygga till ett klimatneutralt sjukhus. Arbetet görs som en förundersökning för ett planerat sjukhus som skall anläggas i Östra Ramlösa, Helsingborg med start runt år 2025. Problemet har undersökts dels genom en litteraturstudie, dels genom en fallstudie. Relevant litteratur från vetenskapliga artiklar, regeldokument och dokument från organisationer inom området har studerats. Litteraturstudien användes för att undersöka olika definitioner som finns kring klimatneutralitet idag, vilka klimatförbättringsåtgärder finns tillgängliga idag och vad som förväntas finnas tillgängligt i framtiden i arbetet mot klimatneutralitet. Fallstudien av sjukhuset har avgränsat till att endast undersöka klimatförbättring av de material som används i konstruktionen och därmed har inget byte av materialtyp gjorts. Materialen som fokuserats på är de som har störst klimatpåverkan i fallstudien vilket har varit betong, stål och armering. Både litteraturstudien och fallstudien visar att det finns klimatförbättringsåtgärder som kan göras för att dra ner på växthusgasutsläppen under byggnadsskedet under byggnationen av ett sjukhus. Fallstudien visar på att redan idag är det möjligt att använda sig av klimatsmarta material för att minska klimatpåverkan rejält under byggnadsskedet. Det går dock ännu inte att bygga helt utan klimatpåverkan, utan för att göra det möjligt att kalla ett sjukhus för klimatneutralt behöver resterande utsläpp från byggskedet kompenseras genom någon form av klimatkompensation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)