En utforskande studie : inköpslistor som app

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna studien var att utforska den möjliga användningen av digitala inköpslistor i enfamiljekonstellation. Detta genomfördes genom kvalitativa metoder och insamlad empiri från dagböcker,intervjuer, observationer och en fokusgrupp. I studien deltog fyra medlemmar i en familj. Resultatet harsedan analyserats med hjälp av tidigare forskning och en del av analysen har omvandlats till tabeller.Resultatet visade att det finns ett behov av digitala inköpslistor i en familjekonstellation och funktionersom behöver uppfylla behoven. Studien avslutas genom att ge fem övergripande guidelines till design.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)