ISO 9001:2015 i en produktion under uppbyggnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion; Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion

Sammanfattning: Arbetets utgångspunkt har handlat om en systemrevision på en ny fabrik som tillverkar och säljer en specifik produkt. Revisionsarbetet utfördes för att identifiera ett nuläge för den verksamhet företaget bedriver idag och sedan jämföra nuläget mot de krav och rekommendationer som finns uträttade inom standarden ISO 9001:2015. Fabriken tillhör en större global koncern som idag är ISO 9001:2015 certifierade varav den nya fabriken har ännu inte blivit reviderad på ISO 9001:2015 standarden.   Den metod som användes i revisionsarbetet var framtagen med hjälp av handledare från högskolan och företaget, även Peter Landin som är VD på certifieringsföretaget Qvalify. Det ansågs kritiskt att få extern input kring hur revisionsarbeten formas och utförs då det blev lättare och tydligare vilka indikatorer som en revisor letar efter när de granskar företag.   För att identifiera avvikelser och förbättringsmöjligheter kartlagdes nuläget genom intervjuer med samtliga inom ledningsgruppen och produktionstekniker för att få en övergripande bild av hur ledarskapet såg ut och hur processerna styrdes. Till hjälp användes en revisionschecklista genom arbetet för att tydligare förstå standardens kravbild. Resultatet av arbetet utmynnades i åtgärdsförslag och en prioriteringslista på de avvikelser och förbättringsmöjligheter som identifierats. Totalt kunde 26 avvikelser mot standarden identifieras. Dessa berörde bland annat kapitel inom standarden såsom ständiga förbättringar, kvalitetspolicy och kommunikation. Sju stycken åtgärdsförslag presenterades för företaget genom en prioriteringslista för att lättare komma igång med förbättringsarbetet.         

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)