Med värdegrunder som kompassnål : En fallstudie av anställdas upplevelser av värdegrundsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Många företag prioriterar idag högt att arbeta efter värdegrunder och ha en stark organisationskultur. Frågan är dock om dessa värdegrunder verkligen implementeras i det dagliga arbetet eller om de är till bara för att visa en fasad utåt. Denna studie är gjord i samarbete med Santander Consumer Bank som år 2017 blev nominerad till årets HR-team i Human Growth Awards för sitt gedigna värdegrundsarbete. Syftet med studien har varit att beskriva och analysera organisationens kontinuerliga arbete med att implementera värdegrunder. Detta syfte besvaras utifrån frågeställningarna: Vad är de anställdas inställning till organisationens värdegrunder? Hur arbetar medarbetare, chefer och kulturambassadörer för att implementera de fastställda värdegrunderna? För att ta reda på detta har intervjuer genomförts med medarbetare, chefer samt anställda i rollen som kulturambassadörer. Studiens resultat visar vikten av att värdegrundsarbete bedrivs kontinuerligt samt att värdegrunderna kopplas till arbetsmässiga processer. Det framkommer att kulturambassadörerna på organisationen har en stor påverkan när det gäller att skapa ett kontinuerligt värdegrundsarbete. De har även en inverkan på medarbetarnas upplevelse av värdegrunder då de bidrar med en positiv informationsspridning av dessa. Det visar sig att cheferna har ett stort ansvar för att implementera och skapa förståelse för värdegrunderna inom organisationen. Studien visar att en konkretisering av värdegrunderna till beteenden underlättar förståelsen för de anställda inom organisationen. I det framtida arbetet med värdegrunderna uppmuntras organisationen att diskutera en prioriteringsordning av värdegrunder och beteenden samt säkerställa en större mångfald inom gruppen kulturambassadörer. Detta för att kunna nå ut till fler medarbetare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)