Mer än skog och hav : En studie om naturturismen och dess påverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Studien har undersökt vilken påverkan naturturism har haft på området södra Bohuslän. Området har en varierande natur och ligger i Västra Götaland som har flest antal naturturismföretag i Sverige, detta gör området lämpligt för en studie om naturturism. Studien syftar till att belysa vilken påverkan naturturismen har på en lokal nivå. Tidigare forskning belyser sociokulturell, ekonomisk och miljömässig påverkan av naturturismen och detta har undersökts på en lokal nivå i södra Bohuslän. Eftersom hållbarhet går hand i hand med naturen har även ett hållbarhetsperspektiv varit viktig i studien. Flertalet kvalitativa intervjuer har genomförts med människor som äger och driver verksamheter inriktade mot naturturism i södra Bohuslän. Studien är därmed baserad på naturturismföretagarnas egna åsikter och tankar kring ämnet naturturism. Resultatet uppvisar att det finns en sociokulturell, ekonomisk och miljömässig påverkan av naturturismen i södra Bohuslän, både negativa samt positiva sådana. Positiva effekter som tillkommit av naturturismen är bland annat ökade ekonomiska möjligheter och nya arbetstillfällen. Negativa effekter av naturturismen är bland annat att hållbarhetsperspektiv i många fall förbises och att naturturismen inte alltid är socialt accepterad. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)