Den betydelsefulla helhetsbilden En vinjettstudie ur specialpedagogiska perspektiv i arbete för en förskola likvärdig för alla barn

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syftet med studien är att upptäcka framgångsfaktorer i den specialpedagogiska yrkesrollen, som några specialpedagoger ser som betydelsefulla i sitt arbete mot en förskola likvärdig för alla barn. Vidare undersöks vad specialpedagogerna anser sig behöva för att möjliggöra en förbättring och utveckling av sitt arbete. Studien har genomförts genom att vinjettmetoden tillämpats, där 18 specialpedagoger från tre kommuner valt att delta. Resultatet visar att de förutsättningar specialpedagogerna anser sig behöva, bland annat ligger på organisationsnivå. Det blir tydligt i analysen av det insamlade materialet att ledningen behöver strukturera upp den specialpedagogiska insatsens möjligheter till tid för inkluderingsarbetet. Tillgång till tid är bland annat viktigt för att ett nära samarbete mellan alla aktörer kring barn i behov av särskilt stöd. Dessutom är tid av betydelse för utförandet av de praktiska handlingarna specialpedagogerna ser som framgångsfaktorer i sitt arbete. I analysen av resultatet har den hermeneutiska ansatsen använts. Det blir här tydligt på vilket sätt delarna i den specialpedagogiska kompetensen är viktiga och går in i varandra för att nå helheten i en förskola likvärdig för alla barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)