Torskar, butterflies och faranger : maskulinitetskonstruktioner i Flashback-tråden Kvinnorna i Thailand

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Sammanfattning: I den här internetstudien analyseras inlägg från män som talar om att köpa ”sex” i Flashback-tråden Kvinnorna i Thailand. Tråden kan betraktas som ett homosocialt brödraskap där män finner gemenskap genom skapande och upprätthållande av maskulinitet samt heterosexualitet. I prostitutionsdebatten är det framför allt kvinnorna som säljer ”sex” som stått i fokus, medan torskarna, de som stått för efterfrågan, har varit osynliga. Den här studien bidrar med att synliggöra hur män som talar om att köpa ”sex” ser på sig själva och sin roll i prostitution. Med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna ”hegemonisk maskulinitet” och ”obligatorisk heterosexualitet för män” undersöker jag hur normer och värderingar konstrueras och förhandlas männen emellan. Studien visar att trots att männen själva berättar att de betalar för ”sexuellt umgänge” är det få som identifierar sig själva som torskar. Istället tar de avstånd från den stereotypa bilden som finns av ”sexköpare” och framhåller sig själva som attraktiva och tilldragande på den ”vanliga” sexuella marknaden. Det faktum att män disciplineras till heterosexualitet är något som genomsyrar hela tråden. Trots detta visar det sig att det finns ett visst mått av förhandlingsutrymme kring den manliga sexualiteten, åtminstone när man rest så långt som till Thailand.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)