Att arbeta interkulturellt i samhällskunskapsundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Vi lever i ett samhälle där förändringar sker ständigt. Om vi blickar tillbaka så kan vi se en skillnad på hur samhället såg ut innan invandringen. Idag lever vi i ett mångkulturellt och multietniskt samhälle. Förutom samhällets förändringar så sker det även förändringar i skolan. Målet med kunskapsöversikten är att granska forskning kring ett interkulturellt förhållningssätt i samhällskunskapsundervisningen. Syftet är även att förmedla information om interkulturellt förhållningssätt i samhällskunskap och hur den kan tillämpas i undervisningen till pedagoger samt lärarstudenter. I kunskapsöversikten redovisas resultaten av forskningen som visar hur viktigt det är att läraren har ett interkulturellt ledarskap dessutom vad för nytta eleverna får när det interkulturella förhållningssättet tillämpas i samhällsundervisningen. Eleverna får dels en utvecklad förmåga att hantera kulturella skillnader och lära sig att fungera i ett demokratiskt samhälle. För att läraren ska lyckas med det interkulturella förhållningssättet krävs det att hen engagerar sig i utbyte med elevers erfarenheter och ta initiativ att arbeta interkulturellt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)