Distansarbete - Prestanda och utmaningar: Digitala verktygs inverkan vid distansarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Under Coronakrisen har många företag tvingats anpassa sig till en total digital spelplan för att öka social distansering. De digitala verktygen blir därmed nyckelspelare för att bibehålla önskad produktivitet hos de anställda. Tidigare forskning visar motstridiga resultat vad gäller distansarbetets påverkan och omfattar främst organisationer som frivilligt tillåter distansarbete för dess anställda. I denna rapport har intervjuer genomförts med anställda från olika organisationer, som under krisen tvingats övergå till distansarbete, med syfte att undersöka produktivitet och bakomliggande faktorer. Studiens resultat visar att distansarbete även under ofrivilliga former till största del upplevs positivt, mätt i en mängd olika faktorer. De digitala hjälpmedlen spelar en avgörande roll i hur de anställda kan genomföra sitt arbete hemifrån på ett liknande sätt som på sin arbetsplats, utan att förlora produktivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)