En utvärdering av användbarheten hos Itslearning och DigiExam : Användartest med gymnasieelever för att identifiera möjliga användbarhetsproblem

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Skolverket har fått ett uppdrag från regeringen att digitalisera de nationella proven till år 2022. Dessutom så sker en stor del av undervisningen mer digitalt och det i sig medför att elever ska utveckla en god digital kompetens som de kan ha med sig i vidare studier och arbetsliv. Digitaliseringen har fått större genomslag i gymnasieskolan gentemot grundskolan och gymnasiet Älvkullen i Karlstad är en av de skolorna i Värmland som använder sig av olika digitala verktyg under sin undervisning. Problem kring de digitala verktygen har uppmärksammats men inget som vidare har utvärderats. Användartester genomförs för att utvärdera vad användarna upplever är problem med systemet, samt upptäcka om webbplatserna besitter några problem eller brister. Älvkullen i Karlstads kommun har två digitala verktyg för eleverna som de använder frekvent under sin studietid. Den ena är webbplatsen Itslearning, som är en lärplattform där elever kan komma åt undervisningsmaterial samt ladda upp sina egna arbeten och uppgifter. Den andra webbplatsen är DigiExam som är ett verktyg där eleverna kan utföra digitala prov. De problem som eleverna har uttryckt med dessa två verktyg har lett till att Karlstads kommun gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning utfärdat ett uppdrag där dessa två webbplatser ska utvärderas. Det som utvärderas är den upplevda användbarheten hos eleverna på Älvkullen i Karlstad. Användartester sker i form av att eleverna utför realistiska uppgifter på de båda webbplatserna som observeras och skärminspelas. Efter avslutat användartest får testpersonerna besvara en enkät om hur testet gick samt hur de upplever användbarheten på Itslearning och DigiExam. Resultaten visar främst problem med webbplatsen Itslearning kring otydlighet vid strukturen på information samt navigeringen för att hitta rätt till saker. Webbplatsen DigiExam upplevs inte ha några direkta svårigheter, dock används Itslearning mer omfattande på olika områden än vad DigiExam används. På grund av användningsområdena för de olika webbplatserna så utvärderas Itslearning i större utsträckning än DigiExam som beror på att webbplatsen Itslearning erbjuder fler funktioner och används på fler områden gentemot DigiExam som har sitt primärsyfte att agera verktyg vid digitala prov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)