Vårdnära servicetjänster- En möjlighet till förändring? : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

Sammanfattning: Äldreomsorgen är en sektor som står inför stora utmaningar på grund av det ökade antalet äldre i kombination med svårigheter vad gäller rekrytering och kompetensförsörjning. För att klara av denna utmaning har en större kommun i södra Sverige undersökt alternativa kompetenser inom området och funnit att undersköterskans kompetens kan frigöras genom att omfördela arberbetsuppgifterna vad gäller service. Genom att serviceuppgifterna istället överförs till en ny yrkesroll, så kallad Vårdnära servicetjänster, kan detta komma att lösa delar av kompetensförsörjningen. Den rådande arbetsmarknaden, som präglas av rekryteringssvårigheter, sammanfaller med att det finns personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I vår kvalitativa intervjustudie har vi genomfört två enskilda intervjuer med personer som är väl insatta i ämnet samt genomfört en fokusgruppsintervju för att undersöka hur yrkesverksamma, som på daglig basis arbetar med att stötta personer att hitta sin plats på arbetsmarknaden, uppfattar den nya yrkesrollen. För att analysera vårt empiriska material har vi använt oss av tre teoretiska utgångspunkter vilka är Human Relations perspektivet, begreppet kompetens samt den objektivistiska pluralismen. I resultatet framkommer generellt att yrkesrollen kan komma att bli aktuell för de personer som av olika anledningar ännu inte hittat sin plats på arbetsmarknaden. Det har även framkommit andra tydliga vinster i kombination med vissa utmaningar som behöver tas i beaktande i det fortsatta arbetet med den nya yrkesrollen. I kommunen där studien utförts är yrkesrollen i dagsläget inte verksam och därför blir det en utmaning att diskutera dess framtida funktion och införandeprocess. Engelsk titel: Care Services- An opportunity for change? Nyckelord: äldreomsorg, Vårdnära servicetjänster, kompetens, rekrytering, Human Relations perspektivet, den objektivistiska pluralismen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)