Digitalt lärande - lek eller allvar? : En intervju-, och inventeringsstudie om vilken roll surfplattan har för barns lärande i förskolan.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: I dagens digitaliserade samhälle krävs det att pedagogerna besitter digital kompetens då förskolan ska lägga grunden för att barnen kan verka i det moderna samhället. Intresset för att undersöka surfplattans roll i verksamheterna uppkom när vi kom i kontakt med förskolor som inte använder surfplattan i verksamheten och som inte heller har kunskaperna som krävs för att göra det. Det är ett faktum att allt yngre barn använder sig av digitala lärresurser och det har visat sig att surfplattan har en förmåga att väcka barns intresse, skapa en nyfikenhet och hålla dem motiverade. Vi har i denna studie valt att undersöka pedagogernas utsagor kring vilken roll surfplattan har som undervisningsverktyg i barns lärande. För att undersöka syftet använde vi oss av två metoder, intervju och inventering. Anledningen till att vi valde att göra intervjuer var för att vi ville undersöka pedagogernas uppfattning kring användandet av surfplattan. Inventeringar av surfplattor gjorde vi för att se hur innehållet såg ut och hur man kunde navigera sig. Vi kan konstatera att barnen får ett lustfyllt lärande genom att förskolorna använder surfplattan i verksamheten. Surfplattan ska däremot endast användas som ett komplement till annan pedagogisk undervisning. Det går att göra det mesta på en surfplatta däremot ska allt barnen gör kunna kopplas till förskolans läroplan. Innehållet i apparna på surfplattan har stor betydelse för barnets utveckling och lärande, innehållet bör därför vara noggrant granskat. Surfplattan bjuder in till att barnen samarbetar och utvecklar sin agens genom att bland annat fatta beslut och lösa problem. Även om barnen sitter själva vid surfplattan ska pedagogerna ge dem stöttning. Surfplattan används av både vuxna och barn i förskolan dock visar resultatet att pedagogernas okunskap och tidsbrist i verksamheten bidrar till att surfplattan inte används i en så stor utsträckning som pedagogerna önskar. Studien är baserad på didaktik och de didaktiska valen vad, hur och varför, dessa frågor genomsyrar hela arbetet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)