Fantastisk måste synen av den vikingatida kvinnan ha varit... :förmedlingen av den vikingatida kvinnan i arkeologisk kurslitteratur

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Arkeologi

Sammanfattning: Detta arbete behandlar förmedlingen av den vikingatida kvinnan i arkeologisk kurslitteratur. En kvalitativ studie av materialet delar upp förmedlingen i åtta olika teman. Inom dessa teman redovisas citat som har valts ut för att representera de vis som den vikingatida kvinnan har förmedlats på. Resultatet visar att bilden av kvinna har förändrats under perioden som studerats. Den bild som ges i kurslitteraturen är sammankopplad med den arkeologiska forskningsteorins utveckling samt rådande samhällshegemoni. Bilden av den vikingatida kvinnan förändras men inte bara genom forskningens utveckling utan även i fas med politiska förändringar i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)