Barnlitteratur ur ett maktperspektiv : – En textanalys av Astrid Lindgrens böcker Emil i Lönneberga (1963), Nya hyss av Emil iLönneberga (1966) och Än lever Emil i Lönneberga (1970)

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Denna uppsats är en kvalitativ studie där textanalys görs på böckerna Emil i Lönneberga (1963), Nya hyss av Emil i Lönneberga (1966) och Än lever Emil i Lönneberga (1970). Syftet är att undersöka vilka maktrelationer mellan vuxna och barn som kommer till uttryck i de tre böckerna om Emil i Lönneberga. Det didaktiska syftet är att undersöka om dessa böcker skulle fungera att använda sig av i arbetet med värdegrundsfrågor som rör makt, i lågstadiet. Metoden som används är kvalitativ textanalys där karaktär, händelse och miljö utifrån Maria Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar (2017b) beskriver vilka maktrelationer som kan utläsas i litteraturen. Slutsatsen av analysen är att makt existerar i alla relationer vi studerat och att den sätts i rörelse beroende på karaktär, händelse och miljö. Och vi anser därför att utvalda händelser utifrån de tre böckerna om Emil i Lönneberga kan användas i ett värdegrundsarbete som berör maktfrågor. Den didaktiska diskussionen belyser hur detta arbete kan se ut i undervisningssammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)