Motivationen bakom den största affären

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att belysa att fastighetsmäklares motivation i arbetet har olika inre och yttre bakomliggande faktorer. För att uppnå syftet har följande frågor besvarats: Vilka faktorer, utöver provisionsbaserad lön, bidrar till en fastighetsmäklares motivation på arbetsplatsen? Är dessa faktorer kopplade till extrinsisk motivation? För att besvara dessa frågor har en kvalitativ metod använts, där datainsamlingen har skett genom intervjuer med fastighetsmäklare på ett kontor i Lund. I studien deltog åtta personer, varav två chefer och sex medarbetare. Resultatet presenteras och analyseras i fyra teman: tävling och höga krav, ekonomisk belöning, kompetensutveckling samt bidra och tillföra. Det empiriska materialet har analyserats med en hermeneutisk forskningsansats där tolkningar av materialet har gjorts med stöd av två teorier: Self-determination theory och Organizational Citizenship Behavior. Slutsatsen i arbetet är att mäklarna drivs av flera yttre och inre bakomliggande faktorer. Det finns en vilja att tjäna pengar, förvalta förtroenden, ha kvalitetstid med familj, få känna sig kompetent, sätta upp mål och slutföra uppgifter, samt känna sig som en del av gruppen. Det finns också en press att fortsätta dra in objekt och fortsätta prestera samt en strävan efter ekonomisk trygghet. Både press och belöningar är drivet av extrinsisk motivation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)