Effektivisering av flödesprocess, metodval och materialanvändning vid gjutning av motorblock

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Marcus Sandmark; Johannes Torres; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Denna rapport behandlar temat resurseffektivisering med avsikt att finna effektiviseringar kring tillverkningsprocessen vid gjutning av motorblock. Aspekter vi valt att fokusera på är gjutmetoder, materialval och flöden. För att kunna undersöka detta har teori hämtats från redan existerande litteratur samtidigt som en fallstudie gjorts mot Scanias gjuteri. Vid studierna av tillverkningsmetoder har sandgjutning, precisionsgjutning, gravitationsgjutning och pressgjutning undersökts. Gravitationsgjutning är den metod som används av Scania och därför används denna som referensmetod när jämförelser ska göras. Vi tittar på tre typer av gjutjärn - gråjärn, segjärn och kompakt grafitjärn. För att kunna gå vidare med val av material har information om de olika materialens egenskaper införskaffats. Det finns både fördelar och nackdelar som måste vägas in och utifrån dessa måste en avvägning göras utefter vad som passar företagets profil. Vi har studerat två områden där flaskhalsar uppstått. Det ena vid en blästermaskin och det andra i en kedja av operationer vid tillverkning av sandkärnor. Dessa undersöks genom att mäta tider då flödet är stillastående och utifrån dessa tider och samtal med insatt personal föreslå förbättringar som kan sänka tiderna. Vad vi kommit fram till är att tydligare avgränsningar borde gjorts. Varje delfråga kan behandlas var för sig och därmed fungera som separata arbeten. Förbättringsförslag finns dock för att förbättra flödet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)