Granskning av en pandemis effekt på företag som outsourcar sin logistik

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

Författare: Felix Hansson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Hur har företagen som outsourcar sin logistik i Sverige påverkats av pandeminår 2020? Detta är en fråga som flera företag i Sverige står inför som de gärnavill ha ett svar på. Vilket har varit projektets mål att ta reda på. Genom attutföra en enkätundersökning och analysera data från enkäten mot bakgrundav befintlig teori som har identifierat fördelar och nackdelar med outsourcing,har frågan blivit besvarad. Enkätundersökningen fick 31 respondenter, vilketansågs vara en tillräckligt stor andel respondenter för att kunna dra rimligaslutsatser. Fördelarna som valdes ut var kostnadsminskning och relationenmellan företagen. Nackdelarna som valdes ut var dolda kostnader ochrelationen mellan företagen. Resultatet av studien visar att varkenkostnadsminskning eller relationen har påverkats av pandemin, samt även hardet inte uppstått några dolda kostnader för företagen heller, vilket betyder attäven dolda kostnader har inte påverkats av pandemin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)