”Alltså, det är ju… Det är bättre att fortsätta utan, även om det verkar coolt, häftigt och så…” : En kvalitativ studie om ungdomars inställning till narkotikaanvändning i en kommun

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Ett narkotikafritt Sverige har under lång tid varit målet för den svenska folkhälsopolitiken. Att använda narkotika är, förutom skadorna för individen, även kostsamt och ett problem för samhället. Anledningarna till varför en individ använder narkotika är ett komplext samband mellan samhälleliga och individuella faktorer. Det förebyggande arbetet fokuserar på att narkotikadebuten hos ungdomar senareläggs alternativt uteblir. Hur ungdomar ställer sig till narkotika är således en angelägen kunskap för att kunna utforma ett förebyggande arbete som ger effekt. Syfte: Syftet med studien var att beskriva inställning till narkotikaanvändning bland ungdomar i en kommun. Metod: En explorativ kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer användes. Genom ändamålsenligt urval rekryterades elva ungdomar i ålder 15-18, både flickor och pojkar, vilka deltog frivilligt. Data analyserades genom tematisk analys. ”Social practice theory” användes som teoretiskt ramverk för att förklara och diskutera inställningens betydelse för narkotikaanvändning. Resultat: Tre teman av inställning till narkotikaanvändning bland ungdomarna identifierades: a) narkotikans förväntade effekt, b) social tillhörighet och c) samhället.  Resultatet visade att det fanns en generell negativ inställning till narkotika, men att inställningen varierade beroende på hur ungdomen värderade narkotikans påverkan på kroppen, vänners inställning, samt samhällets normer. Slutsats: Ungdomarna har en ambivalent inställning till narkotika. Det är främst vänners inställning som påverkar den enskilde individen, följt av normalisering av narkotika i samhället. Det fortsatta arbetet för att minska narkotikaanvändningen bör därför fokusera på att skapa restriktiva värderingar och normer kring narkotika.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)