Föräldrars behov av information när deras barn vårdas på en intensivvårdsavdelning

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: När ett barn vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) påverkas hela familjen. Föräldrarna till barnet lever mellan hopp och förtvivlan och tiden på IVA kan vara mycket påfrestande för föräldrarna. På IVA arbetar sjuksköterskorna utifrån ett familjecentrerat förhållningssätt, vilket innebär att hela familjen ska involveras och göras delaktiga i barnets vård och behandling utifrån familjens möjlighet och vilja. Det är viktigt att föräldrarna till barnet får relevant och förståelig information för att delaktighet ska vara möjlig. Intensivvårdssjuksköterskan bör ha kunskap om vilken information föräldrarna vill och behöver ha samt på vilket sätt som informationen ska ges. Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa föräldrars behov av information då deras barn vårdas på en intensivvårdsavdelning. Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på kvalitativa studier. Urvalsprocessen utgick ifrån modellen PEOT, sökningarna utfördes i PubMed och CINAHL. De inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades utifrån granskningsmallen CASP och analysen utfördes genom en tematisk analys. Resultat: Resultatet i denna studie är baserat på 13 vetenskapliga artiklar från flera olika världsdelar. Föräldrars behov av information då deras barn vårdas på IVA presenteras utifrån tre teman: 1. Ett behov av att vara välinformerad 2. Ett behov att själv söka information 3. Information skapar en ökad delaktighet. Slutsats: Föräldrar har ett behov av att vara välinformerade, söka information på egen hand och få information som gör att de kan känna sig delaktiga. Kontinuerlig, förståelig och ärlig information är viktigt. Att kunna ställa frågor till personalen utan att känna sig dumma är också ett viktigt behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)