Den sällsynta strejken - En studie om politisk strejk och dess rättsliga ramar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Under sommaren 2019 uppmanades de svenska fackliga organisationerna att utlysa en strejk för klimatet. Klimatstrejken skulle innebära en strejk i politiskt syfte, vilket därmed nekades av centralorganisationerna. Diskussionen om fackförbunden borde utlyst strejk samt om de då hade haft rättsligt stöd, gjorde frågan om politisk strejk högaktuell. Denna uppsats utreder de rättsliga ramarna för politisk strejk, i syfte att försöka finna om, och i sådant fall när, en politisk strejk är tillåten. De slutsatser som går att dra utifrån denna undersökning, som är gjord enligt rättsdogmatisk metod, är att en politisk strejk måste framstå som en kortvarig protest- och demonstrationsåtgärd. Om strejken vidtas i uteslutande politiskt syfte, anses den falla utanför fredsplikten i MBL. Har den däremot både politiska samt fackliga inslag, faller den under MBL och tillåtligheten kan därmed ifrågasättas. Strejken behöver vara fackligt utlyst och påverkan på produktionen bör vara minimal. Den får inte heller gå i strid mot arbetsgivarens affärsledningsrätt, som ses regleras genom en dold klausul i kollektivavtal. Det går dock inte, trots uppsatsens utredning, att med säkerhet säga i vilka situationer en politisk strejk kan beslutas vara lovlig. Vissa antaganden går att göra, men att Arbetsdomstolen skulle besluta i enlighet med dessa antaganden går inte att med säkerhet garantera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)