Orsaksfaktorer till personalomsättning i fastighetsmäklarbranschen : Med fokus på ledarskapets betydelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Personalomsättning är ett omfattande problem i fastighetsmäklarbranschen. Eftersom vi utbildar oss till fastighetsmäklare, är studien av intresse för oss då vi vill få insikt i personalomsättning och vilken betydelse ledarskapet har för medarbetarna.  -          Syftet med vår studie är att undersöka hur ledarskapet kan påverka personalomsättningen inom fastighetsmäklarbranschen i Sverige. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod. Datainsamlingen har utförts i form av semistrukturerade intervjuer. Vi har utfört totalt 16 intervjuer, fördelat på 11 medarbetare och 4 ledare. 14 av intervjuerna har utförts face-to-face, och två har skett via telefon. Materialet har spelats in i samtyckte med intervjupersonerna. Materialet har sedan transkriberats, redovisats och analyserats efter Philipsons (2013) well-grounded theory.  Resultat & slutsats: Resultatet pekar på att ledarskapet har en påverkan på personalomsättningen i fastighetsmäklarbranschen. Ett coachande och demokratisk ledarskap får medarbetare att vilja stanna kvar på en arbetsplats. Förslag till fortsattforskning: Ett problem vi hade under vår studie var att samtliga ledare i vår studie hade låg personalomsättning. Vi skulle gärna se att den kommande forskningen väljer att intervjua ledare på kontor med hög personalomsättning för att identifiera hur de utövar sitt ledarskap. Ett annat problem var att vi inte hade tid att komma i kontakt med medarbetarnas tidigare ledare för att kunna jämföra deras åsikter. Det skulle vara intressant för vidare forskning. Uppsatsens bidrag: Vi har identifierat vilka som är de främsta orsakerna till att fastighetsmäklare väljer att byta arbetsgivare samt vilka ledarstilar de värderar högst

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)