För att förstå galenskap måste vi tänka galenskap - en kvalitativ innehållsanalys av bakgrunden till kriminalitet hos seriemördare i den verklighetsbaserade kriminalserien Mindhunter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Det som skildras och berättas inom inom populärkulturen kan ofta spegla vårt moderna samhälles konstruerade syn på kriminalitet och andra former av samhälleliga fenomenen. Seriemördare är i vår tid ett av de största populärkulturella fenomenen men förklaringar till seriemord ges sällan eller på ett förenklat sätt. Är det inte nödvändigt att förstå dessa gärningsmän på ett djupare plan och undersöka vad som kan tänkas ligga bakom deras utveckling mot kriminalitet? Detta är vad den verklighetsbaserade tv-serien Mindhunter centrerar sig kring. Serien handlar om ett verklighetsbaserat FBI-team som inleder en intervjustudie med ökända seriemördare, med syfte att utveckla en kriminalpsykologisk profil över potentiella seriemördare. Serien har tydliga anknytningar till både kriminologi och sociologi, från första avsnittet där en central sociologisk fråga betonas: föds människor som kriminella eller formas de till att bli kriminella? Syftet med uppsatsen är därmed att undersöka följande: Vad är seriens svar på frågan? Vilka teorier om möjliga orsaker till seriemördares kriminalitet presenteras i serien? Detta görs med hjälp av en hermeneutisk innehållsanalys av serien Mindhunter och därefter en analys av hur serien beskriver de intervjuade seriemördare och bakgrunden till de brott de begår ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och ett genusperspektiv. Resultatet visade på flera vardagliga dimensioner, som kan ha lett till att de intervjuade seriemördare inledde ett avvikande beteende, i form av brist på socialisation, sociala band/självkontroll men även i ett strävan efter fullständig hegemonisk maskulinitet. Analysen visade också på en koppling mellan deras offerval och ett långtgående, misogyn kvinnosyn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)