Kunskapsinterventioners påverkan på patienter med kronisk njursvikt- för en ökad egenvård. En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Kronisk njursvikt (CKD: Chronic kidney disease) är en tyst sjukdom som har ettsmygande förlopp och i ett senare skede är den livshotande. Då sjukdomen upptäcks i tid ärden behandlingsbar. I Sverige har var tionde invånare nedsatt njurfunktion och cirka 11 000människor får njursvikt med njurersättande behandling varje år. En ökad egenvård stärkerpatientens självkänsla, välbefinnande och minskar sjukvårdskostnaderna (Njurförbundet,2020). Egenvården hos denna patientgrupp är stor och kunskap är en förutsättning för attkunna bedriva egenvården. Olika utbildningsinterventioner skulle kunna stärka patientensegenvård. Enligt Njurförbundet (2020) kan digital teknik öka individens självständighet i sinbehandling. Syfte: Syftet är att beskriva på vilket sätt olika kunskapsinterventioner kanpåverka egenvården för patienter med CKD. Metod: En allmän litteraturöversikt meddeduktiv ansats, baserad på elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ design.Av de elva artiklarna var nio kvantitativa, en kvalitativ och en var av mixad design. De valdaartiklarna hämtades från databaserna Cinahl, PubMed och Scopus. Utifrån Fribergsgranskningsmall värderades artiklarnas kvalitet efter skalan låg, medel och hög. Resultat:Kunskapsinterventioner har stor påverkan på patienter med CKD och deras förmåga tillegenvård. Färdigheter som Självförmåga och självhanteringsförmåga stärkte patientensegenvård. Självförmågan hade däremot störst påverkan på patientens egenvård.Kunskapsinterventionerna visade att sjuksköterskans vårdinsats var viktig för patienternassjälhanteringsförmåga och egenvård. Socialt stöd var en viktig faktor och digitalakunskapsinterventioner fungerar som ett bra komplement till mänskliga möten.Kunskapsinterventionerna kunde inte motverka psykisk ohälsa, däremot identifiera den.Slutsatser: Olika kunskapsinterventionerna bidrar till en ökad egenvård och sjuksköterskanspelar en nyckelroll oavsett vilken typ av kunskapsintervention det är. Det finns en brist påkvalitativa studier som är inriktade på individuellt anpassade kunskapsinterventioner. Flerformer av kunskapsinterventioner är efterfrågade, såsom mänsklig kontakt, e-hälsa ochdigitala möten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)