Införande av SWEREF99 som nytt referenssystem på RFN

Detta är en L2-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

Författare: Patrik Markgren; [2008]

Nyckelord: Vidsel Test Range; SWEREF99; RFN; Geomatik; Ledningssystem;

Sammanfattning: På Robotförsöksplats Norrland, RFN, i Vidsel, har flygplan och robotar utprovats sedan 1958. Provplatsen har Västeuropas största provområde över land, med en area på över 1600 kvadratkilometer. Radar, Kinoteodoliter, Telemetri och Kameror används för att övervaka provobjektens rörelser. Att kunna följa robotbanan och lagra positionsdata är en väsentlig del av provningsverksamheten. All positionsdata samlas in av ledningsprogramvaran, BAPS, och används för att i realtid presentera positionsdata på en karta till stöd för provledaren. Samma data kan sedan bearbetas för att generera mera exakta positionsuppgifter i efterhand. 2001 infördes ett nytt geodetiskt referenssystem i Sverige, SWEREF99. Till skillnad från det föregående systemet, RT90, är det nya ett verkligt tredimensionellt globalt system. Eftersom all positionering görs i relation till ett referenssystem, och positioner utgör kärnan i RFN:s aktiviteter, är det av stor vikt att undersöka hur RFN skulle påverkas av att införa det nya referenssystemet. Det är syftet med denna rapport att undersöka detta. Att RFN skall införa SWEREF99 är klart. Det finns många skäl för detta. Sedan några år tillbaka införs detta system över hela landet, hos kommuner, myndigheter och företag. Samverkan med dessa underlättas om RFN har samma referenssystem som de har. Än viktigare är att RFN har många utländska kunder, vilka oftast använder det till SWEREF99 närbesläktade WGS84. Vidare underlättas användningen av GNSS-teknologi av att SWEREF99 och WGS84 ligger så nära varandra. Idag använder RFN en kombination av de gamla nationella systmen, RT90 och RH70, och en föregångare till SWEREF99, det preliminära systemet SWEREF93, som skiljer sig från SWEREF99 med mindre än en decimeter. SWEREF93 används i tredimensionell kartesisk form i BAPS, vars algoritmer transformerar data till och från provsystemens format. Sammantaget har SWEREF99 i och med denna rapports fastställande införts på RFN. Ett transformationssamband har etablerats mellan det gamla referenssystemet, en dialekt av RT90, och SWEREF99. Med hjälp av detta har befintliga stom- och brukspunkter transformerats till det nya systemet och en uppdaterad koordinatförteckning upprättats. Prov- och ledningssystem har analyserats med avseende på användning av positionsdata och ett antal förändringar i den kod som utgör dessa systems programvara har utförts. En algoritm för transformation mellan å ena sidan SWEREF99 och å andra sidan SWEREF93 och RR92, har tagits fram och ett antal funktionsanrop i olika subrutiner har pekats om till att använda dessa nya algoritmer. Två nya koordinatlistor för sensorer har ersatts äldre i ledningssystemet, dels för BUS, dels för realtidskommunikationen med ett antal provsystem, såsom TM, KTS och RIR. Därmed är prov- och ledningssystem i allt väsentligt redo att börja använda det nya systemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)