Hur individanpassas undervisningen för högpresterande elever? : En intervjuundersökning av lärare i årskurs 1-3.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från

Författare: Maria Larsson; [2019]

Nyckelord: Individanpassning; högpresterande elever;

Sammanfattning: BAKGRUND: Tidigare forskning visar på att en individanpassad undervisning hjälper de hög- presterande eleverna att utmanas och stimuleras i sin utveckling. SYFTE: Syftet med denna studie är att ta reda på om och i så fall hur lärarna individanpassar undervisningen för högpresterande elever i de teoretiska skolämnena svenska, matematik, engelska samt samhälls- och naturorientering. METOD: Data har samlats in i form av intervjuer med sex lärare i årskurs 1-3 på Gotland. Undersökningen har pågått i 10 veckor. Frågorna har varit semistrukturerade vilket innebär att det ställts följdfrågor utefter vad lärarna har givit för svar på frågorna. RESULTAT: Resultatet visar att lärarna på de tre skolorna A, B och C upplever att de upptäcker ganska tidigt om en elev är högpresterande och att det är viktigt att individanpassa undervisningen och utmana alla eleverna där de befinner sig. De försöker även hitta uppgifter som hamnar inom elevens intresseområde för att eleven inte ska bli uttråkad. De sex lärarna som deltagit i studien är ense om att de oftast ger extra material till högpresterande elever i matematik och svenska. SLUTSATS: Studien visar att lärarna har en gemensam bild av att undervisningen ska individanpassas utifrån varje enskild elev. Det säger delvis emot tidigare forskning, som hävdar att högpresterande elever hamnar i skymundan på grund av tidsbrist och okunskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)