För- och nackdelar med triage inom primärvården relaterat till patientsäkerhet : En integrativ litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund. Primärvården expanderar globalt och genomgår en förändring. Tillgänglighet prioriteras vilket har lett till en ökning av triage via telefonrådgivning och drop-in mottagningar.  Syftet med litteraturstudien var att undersöka för- och nackdelar med triage i primärvården relaterat till patientsäkerhet. Metod. En integrativ litteraturstudie med induktiv ansats. Mixad metod med både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes och konvergent parallell design användes för att analysera artiklarna. Huvudresultat. Triage i primärvården bedömdes vara patientsäkert. Sjuksköterskor hade en god kommunikationsförmåga som bidrog till ökad patientsäkerhet. Däremot identifierades flertalet faktorer som riskerade att hota patientsäkerheten. Nackdelar vid triage via telefonrådgivning som uppmärksammades var bland annat beslutsstödsystemets brister och bristande kommunikationskunskaper hos sjuksköterskorna. Drop in-mottagningar behövde utvecklas men ansågs dock generellt främja patientsäkerheten. Vidare utbildning inom triage och kommunikation önskades för att säkerställa patientsäkerheten. Slutsats. Triage i primärvården via telefonrådgivning är fördelaktigt för patientsäkerheten. Litteraturstudiens resultat antyder även att triage vid drop in-mottagningar är fördelaktigt för patientsäkerheten, men ytterligare studier inom området krävs för att kunna undersöka om detta resultat reflekterar verkligheten. Sjuksköterskors kommunikationsförmåga kan utgöra både för- och nackdelar med triage i primärvården i förhållande till för patientsäkerheten, beroende på om kommunikationsförmågan är god eller bristande. Ett antal faktorer identifieras som riskerar att hota patientsäkerheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)