Tillbaka till skolan? En kvalitativ studie av arbetet med barn som har långvarig skolfrånvaro.

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Abstract Syftet med vår studie var att undersöka vilka förutsättningar en privat aktör som Magelungen har att arbeta med barnen som kan definieras ‘’hemmasittare’’ och deras familjer samt hur de samverkar med andra aktörer. Då vi inom ramen för denna studie hade en begränsad tid på oss, avgränsades vår studie genom att fokusera på Magelungens arbete samt målgruppen barn med långvarig skolfrånvaro (hemmasittarbarn) årskurs 7-9. Genom att undersöka olika studier kring skolfrånvaro ville vi sätta in Magelungens arbete i ett större sammanhang. De frågeställningarna vi ville få besvarade var följande: Vilka är de organisatoriska ramarna för Magelungens sociala arbete inom HSP, och hur beskriver Magelungen sin samverkan med andra aktörer? Vem ser Magelungen som sin viktigaste uppdragsgivare? Hur beskriver Magelungen problematiken och målet med sitt arbete med ”hemmasittare”? Vi genomförde sex stycken semistrukturerade intervjuer med anställda från Magelungen. Dessa intervjuer ligger till grund för vår resultat och analys del. Analysen utfördes med hjälp av tidigare forskning samt organisationsteori och KAIMeR teorin eftersom vi ville fokusera på vilka förutsättningar en privat aktör har. Det resultat vi fick fram via intervjuerna var att helhetsbilden av barnets problematik ofta har saknats när Magelungens insats HSP köps in av Socialtjänsten. Samtycke från vårdnadshavarna att samverka med andra myndigheter är viktigt för helhetsbilden. Vidare framkom att målet för barnet sätts individuellt och kan innebära att även brytandet av den sociala isolationen kan anses vara en framgång trots att skolgången inte blir hundraprocentig efter insatsen. Avslutningsvis framkom att begreppen kring skolfrånvaro är problematiska att definiera, vilket gör det svårt att se den totala omfattningen av problemet. Slutsatsen blev att mål kan se väldigt olika ut och individen är den viktigaste aktören eftersom hela arbetet styrs av barnets individuella förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)