Erfarenheter från utveckling av kvadratisk optimeringsalgoritm för prediktionsreglering

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska

Sammanfattning: Denna kandidatrapport studerar en projektuppgift som har utförts av en grupp studenter på Linköpings universitet. Uppgiften har givits av en industridoktorand på Saab och härstammar från reglering av styrsystem i stridsflygplan. Det som har tagits fram av kandidatgruppen är en kvadratisk optimeringslösare som även kan köras från MATLAB. Undersökningar har gjorts om det går att implementera optimeringsalgoritmen i programspråket C med projektets tidsbegränsning, om lösaren kan bli lika snabb som den kommersiella produkten Gurobi och om projektet går att utföra utan någon speciell utvecklingsmetodik. I resultat går det att se att det gick att implementera optimeringsalgoritmen, att lösaren inte kunde bli lika snabb som Gurobi och att kandidatgruppen inte använde någon speciell utvecklingsmetodik. Slutsatser kandidatgruppen har dragit ar att valet av optimeringsalgoritm inte var helt genomtänkt, att mer mer tid och resurser hade lösaren kanske kunnat blivit lika snabb som Gurobi och att arbetet fungerade tillfredsställande utan någon speciell utvecklingsmetod.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)