“In Afghanistan people follow the culture more than law and religion” : En kvalitativ studie om jämställdhet, islam och pashtunwali i Afghanistan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Den här uppsatsen har för avsikt att undersöka om de informanter som deltagit anser att Afghanistan är jämställt. Uppsatsen har också som syfte att se hur informanternas individuella trosuppfattning påverkar synen på jämställdhet och deras följande av pashtunwali. Samt om informanterna anser att islam eller pashtunwali förespråkar eller förhindrar jämställdhet. Informanterna befinner sig alla i Afghanistan och har svarat på frågor via Google forms i form av postala intervjuer. Metoden som använts i denna uppsats är kvalitativa analyser. För att analysera svaren har jag använt mig av Hirdmans genussystem och Connells teori om maskulinitet.   Resultaten visar tydliga svar på att informanterna inte betraktar Afghanistan som jämställt. Detta visar sig bland annat i att män värderas högre och män erhåller många fler valmöjligheter än kvinnor. Kvinnor begränsas ständigt av regler uppsatta av män. Informanterna anser att islam förespråkar jämställdhet men pashtunwali är ett starkt hinder på vägen mot ett jämställt samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)