Livsstilsboenden - Processen kring att kombinera livsstil, service och boende

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Titel Livsstilsboenden - Processen kring att kombinera livsstil, service och boende Författare Elisa De Toro, Helene Tigerström & Liv Åström Handledare Cecilia Fredriksson &Örjan Hallgren Problem Det finns en stor mängd forskning inom områdena service, boende och livsstil. Dock ser vi att det saknas forskning kring hur dessa kan kombineras och hur processen kring detta ser ut. Syfte Syftet med denna rapport är att få en fördjupad förståelse kring utvecklingsprocessen för ett projektutvecklingsbolag inom boende, vilket vill skapa förutsättningar för att använda service som en del i ett boendekoncept kring en viss livsstil. Metod Vi har tillämpat en deduktiv samt kvalitativ metod för insamlandet av vår empiri. Vi har använt oss av ett fallstudieobjekt, livsstilsboendet Victoria Park, där vi har gjort åtta intervjuer. Vi använder främst teorier kring property development för att få en fördjupad förståelse utvecklingsprocessen för ett projektutvecklingsbolag. Slutsatser Vår slutsats är att livsstilsboenden med service och livsstil som vitala delar av konceptet kräver en annan utvecklingsprocess än property development. Kunskap från service, kreativitet och livsstil måste kombineras med kunskap från property developments omvärlds- och organisatoriska ansatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)