Uppkomsten av psyisk ohälsa bland barn och unga vuxna : En systematisk litteraturöversikt ur ett socialpsykologiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa ses idag som en av Sveriges främsta folksjukdomar bland barn ochunga. Tidigare studier har visat att det är flera faktorer som kan ligga till grund för uppkomsten avpsykisk ohälsa bland barn och unga. Studien lyfter upp både strukturella faktorer och faktorerinom individen och dessa bryts därefter ner i olika subteman för att öka förståelsen om vad somär strukturella faktorer och faktorer inom individen. Syfte: Öka förståelsen för uppkomsten avpsykisk ohälsa bland barn och unga. Studien besvarar, vilka faktorer kan leda till utvecklingen avpsykisk ohälsa? Hur kan vi förstå faktorerna utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv? Metod: Enlitteraturöversikt som utgår från 16 vetenskapliga artiklar och fyra avhandlingar. Eninnehållsanalys och tematisk analys genomfördes och resulterade i två kategorier varav femunderkategorier. Resultat: Två huvudkategorier framkom, Strukturella faktorer och Faktorer inomindividen. Litteraturöversikten visade att uppkomsten av psykisk ohälsa var starkt förknippat medsocial tillhörighet, skolmiljö, normer, självkänsla och personlighetsdrag. Diskussion: Resultatet tyder påbetydelsen av barn och ungas sociala relationer, den höga självkänslan och självförtroendet för attde skall känna trygghet i sig själva. Men även för att det skall underlätta identitetsskapandet ochtillhörigheten de formar under tonåren. Det är viktigt att barn och unga i tidig ålder får tillgång tillde resurser de behöver för att bli motståndskraftiga i framtiden och kunna hantera personligamotgångar. Resurserna kan de få tillgång till genom familj, skola och vänner, däremot handlar detockså om att individen skall se livet ur ett optimistiskt och positivt perspektiv för att hanterapsykisk ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)