Konsten att leda i kris : En studie om hur företag inom livsmedelsbranschen har arbetat med krishantering under Covid-19

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Titel: Konsten att leda i kris- En studie om hur företag inom livsmedelsbranschen har arbetat med krishantering under Covid-19 Författare: Tobias Pettersson, Eric Andersson & John Seiborg Handledare: Anders Hytter Examinator: Erik Rosell Inledning: Corona-pandemins framfart har satt sina spår runt om i världen. Företag har tvingats lägga ner sina produktioner eller gått i konkurs. Livsmedelsbranschen är en av många branscher som har påverkats av denna pandemi. För att kunna motverka en kris behöver ett företag ha någon form av plan och ledning som ska tillämpas när det kommer till framtida och eventuella kriser. Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur butiksledningen inom livsmedelsbranschen arbetar med krishantering under Covid-19. • Hur har butiksledningen använt sig av krisplaner för att hantera Covid-19? • Vilka åtgärder har butiksledningen tagit för att hantera Covid-19? • Vilka lärdomar har butiksledningen tagit i samband med Covid-19? Teori: Studiens teoretiska referensram omfattar krishantering som presenteras i de tre olika stadierna före, under och efter en kris. Inledningsvis redogörs det för hur en krisförberedelse kan utformas för att sedan övergå till hur en kris kan uppmärksammas och hur företag bör agera under en kris. Avslutningsvis framgår det hur en krisutvärdering bör genomföras i förhållande till de lärdomar och uppföljningar som kan göras efter krisen. Metod: Studien har en deduktiv ansats och bygger på ett kvalitativt tillvägagångsätt. Den empiriska insamlingen har skett genom telefonintervjuer och semistrukturerade intervjuer. Slutsats: Studiens resultat har påvisat att livsmedelsbutikerna har till viss mån haft utarbetade krisplaner, men som inte har kunnat applicerats till en pandemi då dess omfattning är så pass stor. Däremot har samtliga respondenter successivt anpassat och utvecklat sina befintliga krisplaner i takt med krisens gång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)