Verkshöjd och brukskonst - en utredning av de upphovsrättsliga skyddsförutsättningarna för verk av brukskonst

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Maria Arnell; [2004]

Nyckelord: Immaterialrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar skyddet för verk av brukskonst så som det kommer till uttryck i den svenska upphovsrättslagen (URL). Syftet är att göra en utredning av de upphovsrättsliga skyddsförutsättningarna för att på så sätt ta reda på vad som krävs för att ett alster av brukskonst skall kunna tilldelas skydd enligt URL. Vad krävs av ett verk av brukskonst för att det skall uppnå verkshöjd? I upphovsrättslagen sägs ingenting om vilka krav som skall ställas på verket. Enligt motiven till lagen skall verket dock vara resultatet av ett andligt skapande samt uppvisa självständighet, originalitet och individualitet. Vidare finns det andra faktorer som påverkar bedömningen. Teorin om subjektiv nyhet, syftet med verket, kvalitet och kvantitet är några sådana faktorer. Dessutom kan man urskilja två hjälpnormer, dubbelskapandekriteriet och valfrihetsläran, som har anförts för att göra bedömningen lättare. I uppsatsen görs en utredning av alla dessa begrepps innebörd och vad de har för betydelse för brukskonsten. Bedömningen i praktiken görs av domstolarna samt Svensk Forms Opinionsnämnd. Opinionsnämndens yttranden går inte att jämställa med rättspraxis, men de ger en bra vägledning i brist på domstolsavgöranden. Nämndens yttranden tenderar också att följas av domstolarna, vilket visar att de ger en bra bild av rättsläget. I uppsatsen presenteras tre avgöranden från Högsta Domstolen, ett hovrättsavgörande samt ett antal yttranden från Opinionsnämnden. Detta i syfte att ta upp och diskutera hur, och efter vilka kriterier, verkshöjdsbedömningen görs i praktiken. Slutsatsen som kan dras av utredningen är att det i teorin finns vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att ett verk av brukskonst skall uppnå verkshöjd. Dessutom finns det andra faktorer som mer eller mindre påverkar bedömningen. Det verkar som om domstolarna strävar efter att tillämpa de teoretiska kriterierna, även om det ofta inte klart framgår hur de har resonerat. Den praktiska bedömningen görs av människor, vilket innebär att den nödvändigtvis blir subjektiv. Eftersom bedömningen varierar från fall till fall är det också omöjligt att säga vilka alster som bör anses som upphovsrättsligt skyddade. Klart är att verkshöjdkravet idag är ganska lågt och att andra faktorer, som t.ex. investeringar och illojal konkurrens, påverkar den praktiska bedömningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)