Stress hos hunden : orsaker, symtom och förebyggande åtgärder

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Sammanfattning: I mitt arbete ville jag få svar på följande frågeställningar; kan hundar uppleva stress? Vad händer i kroppen och vad innebär stress? Hur visar hunden att den är stressad? Vad är det som orsakar stressen? Kan stress utlösa sjukdom hos hunden? Finns det något som kan göras för att förebygga stress hos hundar? Arbetet baseras på litteraturstudier. Vid stress förändras normaltillståndet i kroppen genom frisättning av adrenalin, noradrenalin och kortisol. Stress kan delas in i tre faser; alarmreaktionsfasen, motståndsfasen och utmattningsfasen. Det är under utmattningsfasen som anpassningssjukdomar kan utvecklas. Stress visar sig på alla nivåer i organismen, det vill säga fysiologiskt, beteendemässigt och upplevelsemässigt. Stress kan utlösas av olika stressorer som till exempel bristande kommunikation mellan ägare och hund, för mycket eller för lite kroppskontakt, rädsla, alltför hårda träningsmetoder, oro i hemmet, djursjukhus och olika sorters hot. Dessa och andra stressorer kan ge upphov till olika symtom som bland annat mentala symtom, defekation och urinering, inappetens, klåda, håravfall, olika problembeteenden, allergier och stereotypier. Vissa hundar reagerar starkt på en stressor, medan andra hundar inte gör det. Stressens skadeverkningar är bland annat beroende av hur hunden upplever stressorn, förutsägbarheten samt möjligheten till kontroll. På djursjukhus kan det göras flera åtgärder för att minska stressen hos hundarna. En regel är att använda så lite motstånd som möjligt för att undvika onödigt obehag för hunden. Personalen kan även prata lugnt och tyst, använda hundens namn, undvika att klappa hunden på huvudet eller ha direkt ögonkontakt. Miljön ska vara lugn och plötsligt höga ljud bör undvikas. Akutpatienter och hundar med nedsatt hörsel, syn, lukt eller känsel är extra sårbara och därför bör hanteringen av dessa ske mycket varsamt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)