En länk till Gud i cd-format? : Om qawwalimusiken i rörelse och globaliseringskrafter

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Författare: Sirin Hajo; [2005]

Nyckelord: musikantropologi; musik; qawwali; sufism; islam; Indien; Pakistan; ;

Sammanfattning:

Denna text handlar om qawwalimusiken. Qawwali är en musikform med

rötterna i Indien och Pakistan. Den är också en del av en specifik religiös tradition nämligen sufismen. Qawwali är en musikalisk genre som är nära förknippad med en sufisk ritual, under vilken den spelar en betydande roll. I texten undersöks det huruvida qawwali har förändrats, exempelvis till form,innehåll och mål, när den blivit en del av den västerländska musikscenen och kategoriseras under World Music.Nyckelfrågan är om de religiösa idéerna och den sakrala, religiösa meningen urvattnas eller försvinner i och med att qawwali har blivit del av den moderna och globala musik-industrin och har därmed lyfts upp ur dess ursprungliga socioekonomiska och religiösa miljö. Med andra ord: Finns det en essentiell kärna, den religiös-mystiska musiken som trotsar kulturgränser? Eller går den förlorade i främmande kulturella sammanhang? Tonvikten läggs på den religiösa aspekten men uppsatsen tar också upp förändringar av de sociala,

ekonomiska aspekterna av qawwali, liksom genusaspekten. Analysen inleds först med en beskrivning av den kulturella och regionala bakgrunden,där frågor om musik och islam, sufismen, qawwalis regionala och kulturella förankring och sufimusikens syfte behandlas. Därefter följer en diskussion om globalisering och musikindustrin samt en presentation av de den teoretiska ramen, bland annat Giddens urbäddningsteori och Tomlinsons avterritorialiseringsteori. Texten avslutas med en sammanfattande diskussion om qawwalis förändring på olika plan och den traditionella qawwalin kontrasteras mot den kommersiella.De sufistiska och islamska traditionerna som avspeglas i qawwalimusiken och under sufiritualen,samt sufismens syfte beskrivs som förändrade och urvattnade i den musikindustristyrda qawwali.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)