Erfarenheter av den digitala modellen av Västerbottens hälsoundersökningar

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: I och med Sveriges vision om e-hälsa och den ökade digitaliseringen ställs högre krav på sjuksköterskor avseende mötet med patienten via olika kanaler. Befolkningen ökar över tid och allra mest ökar de som är 80 år och äldre. För att hantera denna utmaning är distriktssköterskor viktiga i och med att de arbetar med hälsorådgivning och preventivt arbete som bland annat utgörs av Västerbottens hälsoundersökningar (VHU). Hälsoundersökningar har skalats ner och blivit allt mer digitaliserade. Digitalisering ger möjlighet till en jämlik vård. VHU har sedan mars 2021 påbörjat en övergång av verksamheten till en ny digital modell. Olika personalgrupper i vården rapporteras vara mindre positivt inställda till övergången till digitala arbetssätt, men efterfrågas av patienter. Motiv: Det finns inte någon studie om hur VHU-sjuksköterskor upplever att arbeta i den digitala modellen av VHU. Vår studie kan bidra med kunskap om detta och inverka på hur den fortsatta implementeringen fortskrider.  Syfte: Belysa VHU-sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med den digitala modellen av Västerbottens hälsoundersökningar. Metod: Individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes med VHU-sjuksköterskor. Insamlad data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.  Resultat: Deltagarnas erfarenheter av den nya digitala modellen var i stort sett positiva. Analysen resulterade i fem kategorier: ”Utgår från patientens behov”, ”Stödjer och motverkar livsstilsförändring”, ”Smidig och tidsbesparande modell”, ”Stimulerar och utmanar VHU-sjuksköterskor arbetssätt” och ”Organisationen utmanas och förändringar krävs”. Konklusion: Resultatet av studien kan leda till förbättringsarbete inom VHU men även inom riktade hälsosamtal i övriga delar av Sverige och förhoppningsvis internationellt. Fortsatt forskning och utveckling inom ämnet behövs. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)