Upplevelser av att leva med fibromyalgi

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Fibromyalgi är en omdebatterad sjukdom som leder till att patienter symtom uppfattas olika. Patienternas symtom har inte tagits på allvar och har även uppfattats som en inbillning. Därav har patienter bemöts med misstro men även av förståelse. På grund av den skildrande synen av fibromyalgi handlar litteratursöversiktens syfte om att belysa patienters upplevelser av att leva med fibromyalgi. Utifrån databaserna CINAHL och Pubmed har nio artiklar valts till denna allmänna litteraturöversikt med kvalitativ metod. Boolesk operator AND och OR har använts i samband med sökorden för att få fram nämnda artiklar. Resultatet av litteraturöversikten kom fram till tre huvudkategorier och sju subkategorier. Fysisk påverkan: Upplevelsen av en bärande fysisk smärtan och Upplevelsen av trötthet och försämrad sömn. Psykisk påverkan: Upplevelsen av att vara stressad, deprimerad, och rädd. Social påverkan: Upplevelser av förändrade relationer, Upplevelse av förändrade arbetsförhållanden , Upplevelser av misstro i hälso- och sjukvården och Upplevelser av påverkan på dagliga aktiviteter. Resultatet visar att fibromyalgi påverkar olika aspekter av patienters liv. Fysiska symtom som smärta och sömnsvårigheter förekommer. I sin tur leder det till tröttheten och depressiva tillstånd. Dagliga aktiviteter och möjligheten att arbeta försvåras på grund av symtom. Bristande kunskap av sjukdomen leder till att patienter upplever olika bemötande av hälso- och sjukvården, arbetsplatsen samt familj och vänner. Upplevelse av misstro från hälso- och sjukvårdspersonal upplevs och det påverkar patienterna negativt. Genom att sjuksköterskan är lyhörd och visar både intresse och engagemang för patienternas upplevelser kan patienterna stödjas i att hitta strategier i att hantera sjukdomen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)