"Mer vackert till akuten" : Personalens upplevelse av den visuella miljön på akutmottagningen - en kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Evidensbaserad Design (EBD) är en process som har utvecklats för att säkerställa att beslut om planering och utformning av vårdmiljön bygger på trovärdig forskning med målet att skapa bästa möjliga resultat för personal, patienter och närstående. Vårdmiljöforskning visar att en välplanerad och genomtänkt fysisk vårdmiljö spelar en viktig roll för patientsäkerhet, patientnöjdhet och arbetstillfredsställelse hos personalen. Inom begreppsramen för EBD ingår den visuella miljön som en variation av den fysiska miljön. Det finns redan mycket forskning som undersöker olika aspekter av den visuella miljön inom vården, men det finns dock lite forskning som beskriver åtgärder som syftar till att förbättra vårdmiljön på en akutmottagning.   Syfte: Att beskriva personalens upplevelse av den visuella miljön på akutmottagningen.   Metod: En kvalitativ induktiv intervjustudie genomfördes vid två akutmottagningar i södra Sverige. Femton (n = 15) intervjuer med legitimerade sjuksköterskor, undersköterskor och läkare utfördes. Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Personalen vid akutmottagningen upplevde att en balanserad visuell miljö främjar välbefinnande. Balansen består av en integration av klinisk funktionalitet och estetiska intryck. Den visuella miljön kan distrahera på olika sätt, vilket skapar en avledning från stressiga upplevelser. Det kan också uppmuntra nyfikenhet och reflektion. Aspekter av den visuella miljön kan emellertid vara distraherande på ett provocerande sätt vilket i sin tur kan ökar stress. En balanserad visuell miljön skapar atmosfär för vårdande. Den visuella miljön har en stimulerande känslomässig inverkan som kan vara både positiv och negativ samt stimulera delaktighet och dialog.   Slutsats: Att skapa en balanserad visuell miljö på akutmottagningen kräver en helhetssyn som inkludera funktionella och personliga perspektiv. Man kan dra slutsatsen att en balanserad visuell miljö i slutändan kan förbättra atmosfären på akutmottagningen och därmed bidra till en stödjande miljö som främjar en känsla av välbefinnande hos personal, patienter och närstående.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)